algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen Queens by MC., hierna Queens by MC, en een klant waarop Queens by MC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan Queens by MC melden. Voor het volgen van een opleiding dient dit uiterlijk 30 werkdagen van tevoren gemeld te worden.

Na het ontvangen van dit bericht zal Queens by MC dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Queens by MC gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Queens by MC de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Queens by MC behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door Queens by MC binnen 10 dagen gerestitueerd.

3. Betaling

Queens by MC vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn.
Wanneer een betalingstermijn overschreden wordt, volgt minimaal 1 herinnering. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Queens by MC de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant. De gegevens van de klant zullen in dit geval gedeeld worden met een incassobureau. Indien er wordt betaald in termijnen en er wordt een factuur niet op tijd betaald, heeft Queens by MC het recht om de resterende termijnen direct in rekening te brengen en toegang tot bepaalde diensten en/of producten op te heffen.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Queens by MC vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak of bij het aanmelden voor een opleiding en gaat hiermee akkoord. Indien er wordt gekozen voor een termijnbetaling voor een opleiding wordt er per volgende maand na het aanmelden gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Queens by MC kan extra gegevens opvragen indien er wordt gekozen om in termijnen te betalen. Indien hieraan niet meegewerkt wordt kan Queens by MC het betalen in termijnen en toegang tot bepaalde diensten en/of producten weigeren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van alle communicatie en informatie met betrekking tot de dienst(en).

4. Aansprakelijkheid

Queens by MC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Queens by MC is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Queens by MC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

5. Beschadiging en diefstal

Queens by MC heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Queens by MC meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig.

6. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak of opleiding te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak of opleiding éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum binnen 1maand. Voor opleidingen dient dit 30 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Queens by MC. Voor afspraken dient dit 5 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Queens by MC.

7. Overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert niet als overmacht.

8. Communicatie

Queens by MC zal bij wijzigingen of vragen communiceren per mail of telefoon. De klant is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.